Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn viên và cộng tác viên thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam

Trang chủ Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn viên và cộng tác viên thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam

Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn viên và cộng tác viên thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam

Ngày đăng: 04/03/2020

Tên dự án:

Đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn viên và cộng tác viên thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam

Khách hàng:

Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP)

Hoạt động chính:

  • Xác định nhu cầu năng cao năng lực, bao gồm cả năng lực tổ chức (Trung tâm Trợ giúp pháp lý-HLG) và năng lực cá nhân đội ngũ tư vấn viên và cộng tác viên thực hiện tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia;
  • Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao năng lực, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý thuộc Hội Luật gia.

Thời gian:

11/2019 – 03/2020

Địa điểm thực hiện:

Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên

 

Một số hình ảnh của dự án:

 

#

tải hồ sơ năng lực