Nâng cao năng lực cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế nhãn khoa

Trang chủ Nâng cao năng lực cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế nhãn khoa

Nâng cao năng lực cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế nhãn khoa

Ngày đăng: 22/05/2011

Tên dự án:

 

Nâng cao năng lực cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế nhãn khoa

 

Khách hàng:

 

Tổ chức CBM

 

Đơn vị hưởng lợi:

 

Trung tâm PCCBXH Sơn La và Trung tâm mắt Nghệ An

 

Hoạt động chính:

 

  • Tập huấn các kĩ năng Theo dõi, đánh giá và báo cáo dự án: khung và các công cụ áp dụng cho các dự án chăm sóc mắt tại cộng đồng;

 

  • Tập huấn cách thức thu thập dữ liệu, quản lí và phân tích dữ liệu, thông tin; kĩ năng quản lí xung đột, giải quyết vấn đề áp dụng cho các dự án chăm sóc mắt tại cộng đồng;

 

  • Tập huấn những nguyên tắc giao tiếp và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng cho các cán bộ y tế tại BQL dự án Nghệ An và Sơn La;

 

  • Báo cáo kết quả đào tạo.

 

Thời gian:

 

3-4/2011

 

Địa điểm thực hiện:

 

Sơn La, Nghệ An

#

tải hồ sơ năng lực