Khảo sát thị trường lao động

Trang chủ Khảo sát thị trường lao động

Khảo sát thị trường lao động

Ngày đăng: 17/01/2021

Tên dự án:

Khảo sát thị trường lao động thuộc Dự án “Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế – xã hội tại Yên Bái”

Khách hàng:

Save the Children International

Hoạt động chính:

Cuộc khảo sát này nhằm phác thảo một bức tranh tổng thể về nhu cầu trên thị trường lao động ở huyện Trấn Yên (có thể mở rộng đến thành phố Yên Bái) nhằm xác định khoảng cách giữa cung và cầu trong thị trường lao động. Báo cáo khảo sát về thị trường lao động cung cấp thông tin cho Dự án nhằm xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp cho thanh niên và tìm được các doanh nghiệp quan tâm sẵn sàng hỗ trợ thanh niên (nam và nữ) trong việc hỗ trợ năng lực làm kinh tế.

Thời gian:

11 – 12/2020

Địa điểm thực hiện:

Yên Bái

 

Một số hình ảnh tại địa bàn khảo sát:

 
#

tải hồ sơ năng lực