Tư vấn Chiến lược và Phát triển Tổ chức cho VPS

Trang chủ Tư vấn Chiến lược và Phát triển Tổ chức cho VPS

Tư vấn Chiến lược và Phát triển Tổ chức cho VPS

Ngày đăng: 08/04/2020

Tên dự án:

Tư vấn Chiến lược và Phát triển Tổ chức

Khách hàng:

Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS)

Mô tả ngắn dịch vụ tư vấn:

  • Xây dựng và thống nhất các yếu tố chiến lược cơ bản của VPS: Sứ mệnh, Tầm nhìn, Mô hình kinh doanh;
  • Xác định và thống nhất các yếu tố trong chuỗi giá trị của VPS cần được tập trung ưu tiên: Chuỗi giá trị vận hành của VPS; Mô hình Platform của VPS như: Thu hút và Trải nghiệm khách hàng; Nghiên cứu phát triển (R&D và Innovation); Tiếp cận đa kênh (Omnichannel Strategy); Vận hành hiệu quả (Operational Excellence);
  • Thống nhất các mục tiêu, giải pháp, lộ trình thực hiện, điều kiện thực hiện các mục tiêu ưu tiên, phân giao trách nhiệm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu ưu tiên theo lộ trình.

Thời gian:

06/04/2020 – 30/06/2020

Địa điểm thực hiện:

Hà Nội

#

tải hồ sơ năng lực