Đánh giá cuối kỳ- Dự án Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn

Trang chủ Đánh giá cuối kỳ- Dự án Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn

Đánh giá cuối kỳ- Dự án Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn

Ngày đăng: 14/03/2020

Tên dự án:

Đánh giá cuối kỳ- Dự án Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn

Khách hàng:

Tổ chức dịch vụ cứu trợ Thiên chúa giáo (CRS)

Hoạt động chính:

  • Đánh giá và ghi nhận mức độ đạt được các mục tiêu dự án ở các cấp độ khác nhau, đặc biệt là các mục tiêu chiến lược và kết quả trung gian và đóng góp cho mục tiêu dự án;
  • Xác định các kết quả chính của dự án bao gồm các kết quả ngoài dự kiến, cũng như các thách thức đối với việc thực hiện dự án;
  • Đánh giá tính phù hợp, tính hiệu quả và bền vững của các can thiệp của dự án;
  • Đưa ra khuyến nghị cho CRS và các đối tác triển khai chính dự án cho các dự án can thiệp trong tương lai.

Thời gian:

03 – 08/2020

Địa điểm thực hiện:

Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị

#

tải hồ sơ năng lực