Tư vấn hoàn thiện hệ thống chức danh và mô tả công việc; đánh giá giá trị công việc và xác định hệ số lương giá trị công việc cá nhân cho Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1

Trang chủ Tư vấn hoàn thiện hệ thống chức danh và mô tả công việc; đánh giá giá trị công việc và xác định hệ số lương giá trị công việc cá nhân cho Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1

Tư vấn hoàn thiện hệ thống chức danh và mô tả công việc; đánh giá giá trị công việc và xác định hệ số lương giá trị công việc cá nhân cho Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1

Ngày đăng: 15/02/2020

Tên dự án:

Tư vấn hoàn thiện hệ thống chức danh và mô tả công việc; đánh giá giá trị công việc và xác định hệ số lương giá trị công việc cá nhân cho Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1

Khách hàng:

Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 1

Mô tả ngắn dịch vụ tư vấn:

  • Tìm hiểu các nội dung thay đổi liên quan đến mô hình tổ chức của Công ty; quy định về chức năng nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cho đơn vị và cá nhân thuộc Công ty;
  • Tư vấn xây dựng vị trí chức danh tại tất cả các Phòng thuộc Công ty;
  • Hỗ trợ viết mô tả công việc tất cả các vị trí chức danh tại các Phòng thuộc Công ty;
  • Xây dựng bộ công cụ và nguyên tắc đánh giá giá trị công việc các vị trí chức danh tại Công ty;
  • Thực hiện đánh giá Giá trị công việc tại Công ty và Xếp cấp chức danh các vị trí;
  • Xây dựng công cụ và phương pháp đánh giá năng lực nhân viên;
  • Thực hiện đánh giá năng lực nhân viên và Xếp bậc lương cá nhân.

Thời gian:

08/2019 – 2020

Địa điểm thực hiện:

Hà Nội

#

tải hồ sơ năng lực