Khảo sát ý kiến của người hưởng lợi dự án Tăng cường Hệ thống Trợ giúp Xã hội

Trang chủ Khảo sát ý kiến của người hưởng lợi dự án Tăng cường Hệ thống Trợ giúp Xã hội

Khảo sát ý kiến của người hưởng lợi dự án Tăng cường Hệ thống Trợ giúp Xã hội

Ngày đăng: 03/01/2019

Từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018, T&C Consulting đã triển khai hợp đồng dịch vụ tư vấn “Thực hiện khảo sát ý kiến của người hưởng lợi vào cuối các năm 3, 4, 5 _ (DT4)” thuộc Dự án Tăng cường Hệ thống Trợ giúp Xã hội (SASSP), tại 4 tỉnh: Hà Giang, Quảng Nam, Lâm Đồng và Trà Vinh.

 

Dự án Tăng cường Hệ thống Trợ giúp Xã hội (SASSP) được thực hiện từ năm 2014, do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chủ trì thực hiện với sự tài trợ của Ngân hàng Thế Giới (WB). Mục tiêu chính của dự án là tăng cường quản lý và cung cấp các dịch vụ trợ giúp xã hội, với dự kiến nâng cao hiệu quả chi tiêu công và cải thiện các dịch vụ cung cấp nhằm hướng đến đảm bảo mức sống tối thiểu cho mọi người dân, góp phần giảm nghèo bền vững theo tinh thần của Nghị quyết số 15-NQ/TW. Qua hơn 3 năm triển khai dự án, với quy mô người tham gia và thụ hưởng lớn, cung cấp dịch vụ và các hỗ trợ thường xuyên thì việc thực hiện một khảo sát ý kiến những người tham gia và thụ hưởng là vô cùng cần thiết. Kết quả của Khảo sát này, có thể giúp những người thực hiện dự án nhìn nhận lại các kết quả hoạt động cũng như các ý kiến đánh giá, đóng góp của các bên liên quan, từ đó tiến hành những điều chỉnh cần thiết ở các bước tiếp theo và cho việc mở rộng dự án theo đúng lộ trình.

 

Khảo sát ý kiến của người hưởng lợi dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội do T&C Consulting thực hiện hướng tới các mục tiêu cụ thể sau: (i) Đánh giá các kết quả hoạt động của dự án dựa trên các chỉ tiêu đã đề ra và tiến độ thực hiện dự án; (ii) Chỉ rõ mức độ hài lòng của những đối tượng thụ hưởng từ dự án (hộ gia đình, CTV,…) đối với những dịch vụ/ hoạt động mà dự án đã cung cấp; (iii) Tổng hợp, phân tích các đánh giá về hiệu quả hoạt động của dự án cũng như những thuận lợi, khó khăn của địa phương khi tham gia dự án, qua đó, đưa ra các đề xuất, bài học kinh nghiệm để triển khai các giai đoạn tiếp theo và mở rộng dự án; (iv) Xác định mức độ phổ biến của các vấn đề còn tồn tại đã được phát hiện thông qua các giám sát kiểm định kỳ hàng tháng của dự án; (v) Đánh giá mức độ hài lòng của các hộ gia đình đối với dịch vụ chi trả của Bưu điện Việt Nam.

 

Khảo sát thực hiện trên tổng số 3452 mẫu tại tất cả 50 huyện thuộc 4 tỉnh thí điểm dự án, bao gồm Hà Giang, Quảng Nam, Lâm Đồng và Trà Vinh, với 56 nhân sự tham gia, trong đó 1 trưởng nhóm tư vấn, 4 trưởng tỉnh (trưởng nhóm phụ trách khảo sát tỉnh), 1 chuyên gia viết phần mềm nhập liệu, 28 điều tra viên (ĐTV), 12 giám sát viên (GSV) và 10 nhập liệu viên. Ở cấp xã, khảo sát được thực hiện tại tổng cộng 126 xã (2-4 xã của một huyện) và ở cấp thôn là tại 252 thôn (2 thôn của một xã). Các nhóm đối tượng phỏng vấn trong khảo sát này bao gồm: Các cán bộ ngành LĐTBXH bao gồm cấp huyện và cấp xã, cộng tác viên của SASSP tại thôn và các hộ gia đình thụ hưởng các khoản trợ cấp theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP, Quyết định 28/2014/QĐ-TTg, Nghị định 86/2015/NĐ-CP, Nghị định 116/2016/NĐ-CP và theo tiêu chuẩn Trợ cấp tăng thêm của dự án.

 

Các hoạt động chính thực hiện bao gồm: (i) góp ý cho bộ công cụ và mẫu khảo sát được xây dựng bởi Ban QLDA và xây dựng các hướng dẫn khảo sát tại thực địa. Thực hiện thử nghiệm bộ công cụ tại xã không có trong danh tham gia khảo sát đã được Ban QLDA cung cấp để hoàn thiện bộ công cụ và hướng dẫn khảo sát thực địa sau thử nghiệm; (ii) Tuyển chọn và đào tạo các GSV và ĐTV phục vụ công tác khảo sát tại thực địa cũng như chuẩn bị các công tác hậu cần khác phục vụ khảo sát thực địa; (iii) Rà soát danh sách các đối tượng khảo sát tại thực địa, chọn mẫu và tiến hành các phỏng vấn tại 4 tỉnh thí điểm dự án theo đúng danh sách được Ban QLDA cung cấp; Giám sát chất lượng phiếu hỏi ngay tại thực địa; (iv) Tuyển chọn, đào tạo cán bộ nhập liệu; xây dựng chương trình nhập liệu; nhập và làm sạch dữ liệu bảo gồm cả phần định lượng và định tính; (v) Phân tích số liệu và viết các báo cáo, bao gồm: Báo cáo đánh giá nhanh gói dịch vụ chi trả qua Bưu điện, Báo cáo phân tích đánh giá kết quả hoạt động dự án SASSP tổng hợp chung cho cả 4 tỉnh dự án và Báo cáo đánh giá riêng biệt cho từng tỉnh.

 

Sau 5 tháng triển khai, những kết quả ban đầu từ Khảo sát đã được Ban quản lý Dự án đánh giá cao và làm tiền đề thiết thực cho các hoạt động tiếp theo của Dự án trong tương lai.

 

#

tải hồ sơ năng lực