Tư vấn triển khai hệ thống quản trị BSC-KPI-3P tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone giai đoạn 1 – năm 2017

Trang chủ Tư vấn triển khai hệ thống quản trị BSC-KPI-3P tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone giai đoạn 1 – năm 2017

Tư vấn triển khai hệ thống quản trị BSC-KPI-3P tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone giai đoạn 1 – năm 2017

Ngày đăng: 26/12/2017

Tên dự án:

 

Tư vẫn triển khai hệ thống quản trị BSC-KPI-3P tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone giai đoạn 1 – năm 2017

 

Khách hàng:

 

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

 

Hoạt động chính: 

 

  • Khảo sát và viết báo cáo đánh giá hiện trạng hệ thống quản lý tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và các đơn vị;
  • Đào tạo về hệ thống quản trị BSC-KPI-3P ở Tổng Công ty Viễn thông MobiFone và các đơn vị;
  • Triển khai xác định Bản đồ chiến lược cho Tổng Công ty và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các công ty con xây dựng bản đồ chiến lược.

 

Thời gian:

 

12/2017 – 02/2018

 

Địa điểm thực hiện:

 

Hà Nội

 

 

#

tải hồ sơ năng lực