Xây dựng bản Mô tả công việc và chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs)

Trang chủ Xây dựng bản Mô tả công việc và chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs)

Xây dựng bản Mô tả công việc và chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs)

Ngày đăng: 26/06/2017

Tên gói thầu:

 

Xây dựng bản Mô tả công việc và chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs)

 

Khách hàng:

 

Công ty Truyền tải Điện (EVNNPT)

 

Hoạt động chính: 

 

  • Nghiên cứu mô hình kinh doanh, các yếu tố đặc thù và định hướng chiến lược phát triển của EVNNPT, xác định các mục tiêu chiến lược trọng tâm ưu tiên và xây dựng bản đồ chiến lược áp dụng phương pháp BSC;
  • Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức: Xác định lại hệ thống các vị trí chức danh và mô tả công việc, xác định hệ thống khung năng lực cho các vị trí, tạo định hướng xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nhân sự phù hợp với chiến lược Tổng Công ty;
  • Xây dựng hệ thống chỉ số KPI đo lường thực hiện các mục tiêu chiến lược của Tổng công ty;
  • Thiết kế hệ thống phân rã chỉ tiêu từ cấp Tổng công ty xuống đến cấp cá nhân (ở tất cả các đơn vị trực thuộc);
  • Xây dựng quy trình và hướng dẫn áp dụng quản trị thực hiện chiến lược bằng hệ thống BSC-KPI đến đội ngũ quản lý và cán bộ nhân viên các cấp thuộc EVNNPT.

 

Thời gian:

 

06/2016 – 06/2017

 

Địa điểm thực hiện:

 

Hà Nội

#

tải hồ sơ năng lực