Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam

Trang chủ Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam

Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam

Ngày đăng: 26/03/2017

Tên dự án hỗ trợ kỹ thuật:

 

Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam

 

Nhà tài trợ

 

Ngân hàng Phát triển Châu Á

 

Khách hàng:

 

Bộ Nội Vụ

 

Hoạt động chính: 

 

  • Hỗ trợ Xây dựng Một hệ thống được chuẩn hóa để xác định vị trí việc làm và mô tả công việc không phân biệt giới tính;
  • Xây dựng Khung năng lực (tiêu chuẩn năng lực) theo ngạch và vị trí quản lý;
  • Hướng dẫn quy trình đánh giá phân loại công chức;
  • Xây dựng hệ thống học tập trực tuyến (hay e-learning) nhằm hỗ trợ các địa phương, các bộ ngành triển khai xây dựng mô tả công việc, khung năng lực và qui chế đánh giá phân loại cán bộ công chức của cơ quan mình;
  • Phổ biến và nhân rộng các kinh nghiệm và bài học thành công về quản lý sự thay đổi (bao gồm biên tập sách “Đổi mới chế độ công vụ, công chức Việt Nam: các góc nhìn và bài học thực tiễn” do Bội Nội vụ và Ngân hàng Phát triển Châu Á xuất bản năm 2017);Hỗ trợ các nghiên cứu phân tích, rà soát các kinh nghiệm từ dự án hỗ trợ kỹ thuật trước; Hỗ trợ thực hiện công tác xác định vị trị việc làm và mô tả công việc tại một bộ và một tỉnh cụ thể từ đó xây dựng thành mô hình nhân rộng tại các tỉnh và địa phương khác.

 

Tác động của Dự án:

 

Dự án nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhân sự của các cơ quan, tổ chức nhà nước.  Đến năm 2020, sẽ có 70% cơ quan, tổ chức nhà nước áp dụng cách quản lý nhân sự theo định hướng kết quả bằng mô tả vị trí việc làm, khung năng lực và phân loại-đánh giá.  Kết quả đầu ra là các cơ quan, tổ chức nhà nước thực hiện và duy trì công tác quản lý nhân sự nhất quán bằng hệ thống tiêu chuẩn về xác định vị trí việc làm, mô tả công việc và hệ thống tiêu chuẩn năng lực (khung năng lực). Đến năm 2016, hệ thống này dự kiến sẽ được áp dụng tại ít nhất 6 cơ quan, tổ chức nhà nước.

 

Thời gian:

 

04/2015 – 05/2017

 

Địa điểm thực hiện:

 

Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh

 

 

#

tải hồ sơ năng lực