Tư vấn hỗ trợ xây dựng KPI theo BSC và rà soát, đánh giá, hoàn thiện hệ thống KPI tại Công ty mua bán Điện (EPTC)

Trang chủ Tư vấn hỗ trợ xây dựng KPI theo BSC và rà soát, đánh giá, hoàn thiện hệ thống KPI tại Công ty mua bán Điện (EPTC)

Tư vấn hỗ trợ xây dựng KPI theo BSC và rà soát, đánh giá, hoàn thiện hệ thống KPI tại Công ty mua bán Điện (EPTC)

Ngày đăng: 02/03/2017

Tên dự án hỗ trợ kỹ thuật:

 

Đào tạo hỗ trợ xây dựng hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) theo phương pháp BSC và Tư vấn rà soát, đánh giá, hoàn thiện hệ thống KPI tại Công ty Mua bán Điện (EPTC)

 

 

Khách hàng:

 

Công ty Mua bán Điện (EPTC)

 

Hoạt động chính: 

 

Tư vấn xây dựng và hỗ trợ Công ty Mua bán điện hoàn thiện các sản phẩm đầu ra sau:

 

  • Bản đồ chiến lược trong đó xác định rõ các mục tiêu chiến lược trọng tâm ưu tiên;
  • Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của bộ phận/đơn vị theo phương pháp Bảng điểm cân bằng (BSC);
  • Hệ thống phân rã các mục tiêu chiến lược Công ty thành các chỉ tiêu công việc cấp phòng và cấp cá nhân và hệ thống đo lường, đánh giá kết quả thực hiện của các cấp;
  • Quy trình quản lý và đánh giá kết quả công việc của các cấp (Công ty/ phòng/ cá nhân);
  • Tài liệu truyền thông và hướng dẫn áp dụng qui chế đánh giá.

 

Thời gian:

 

10/2016 – 11/2017

 

Địa điểm thực hiện:

 

Hà Nội

 

 

#

tải hồ sơ năng lực