Đánh giá chiến lược Quốc gia V (giai đoạn 2012-2017)

Trang chủ Đánh giá chiến lược Quốc gia V (giai đoạn 2012-2017)

Đánh giá chiến lược Quốc gia V (giai đoạn 2012-2017)

Ngày đăng: 26/02/2017

Tên dự án:

 

Đánh giá chiến lược Quốc gia (giai đoạn 2012 – 2017)

 

Khách hàng:

 

ActionAid Vietnam

 

Hoạt động chính: 

 

  • Triển khai khảo sát, thu thập dữ liệu tại 5 Vùng phát triển (LRPs);
  • Đánh giá kết quả thực hiện 05 ưu tiên chương trình (UTCT) và 05 ưu tiên tổ chức (UTTC) trong chiến lược quốc gia V (2012-2017) của AAV;
  • Đưa ra các đề xuất, kiến nghị cho quá trình xây dựng chiến lược quốc gia giai đoạn tiếp theo của AAV trên cơ sở các bài hoc kinh nghiệm của quá trình thực hiện chiến lược quốc gia V giai đoạn 2012-2017;
  • Xây dựng báo cáo đánh giá cuối kỳ Chương trình hỗ trợ phát triển tại 3 Vùng (LRPs).

 

Thời gian:

 

02/2017 – 09/2017

 

Địa điểm thực hiện:

 

Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Hoà Bình, Đăk Lăk, Vĩnh Long

#

tải hồ sơ năng lực