Nghiên cứu về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu và dịch vụ chẩn đoán tại Việt Nam

Trang chủ Nghiên cứu về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu và dịch vụ chẩn đoán tại Việt Nam

Nghiên cứu về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu và dịch vụ chẩn đoán tại Việt Nam

Ngày đăng: 20/12/2015

Tên dự án:

 

Nghiên cứu về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu và dịch vụ chẩn đoán tại Việt Nam

 

Khách hàng:

 

Công ty Tài chính quốc tế (IFC – thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới)

 

Hoạt động chính: 

 

Thu thập thông tin và tổng hợp báo cáo về:

 

  • Những xu hướng công nghệ có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) và dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam;

 

  • Vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân;

 

  • Cấu trúc thị trường và giá trị kinh tế của thị trường thị trường cung cấp dịch vụ CSSKBĐ và dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh tại Việt Nam;

 

  • Môi trường pháp lý đối với việc cung cấp các dịch vụ CSSKBĐ và chẩn đoán (tư nhân);

 

  • Cách thức, phương pháp cung ứng dịch vụ CSSKBĐ, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và xu hướng thay đổi trong tương lai;

 

  • Dự báo tác động từ những thay đổi về chính sách, quy định của chính phủ đối với sự phát triển của khu vực tư nhân ở ba thị trường;

 

  • Thị trường có tiềm năng nhất.

 

Thời gian:

 

11/2015 – 12/2015

 

Địa điểm thực hiện:

 

Việt Nam

#

tải hồ sơ năng lực