Dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020

Trang chủ Dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020

Dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020

Ngày đăng: 21/12/2011

Tên dự án:

 

Dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020

 

Khách hàng:

 

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

 

Hoạt động chính:

 

Các hoạt động tư vấn đã triển khai:

 

  • Điều tra, khảo sát thu thập và xử lý thông tin; thiết kế quy hoạch và điều chỉnh; vẽ bản đồ quy hoạch mạng lưới y tế từng giai đoạn đến năm 2020;

 

  • Tổ chức bảo vệ trước Hội đồng thẩm định và hoàn thiện quy hoạch để Chủ đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2011;

 

  • Thực hiện các nội dung khác có liên quan đến Quy hoạch ngành Y tế.

 

Thời gian:

 

5/10/2011 – 12/2011

 

Địa điểm thực hiện:

 

Sóc Trăng

 

#

tải hồ sơ năng lực