Nghiên cứu tác động về chương trình “Phát triển nông thôn” của Hội phụ nữ tỉnh Lào Cai

Trang chủ Nghiên cứu tác động về chương trình “Phát triển nông thôn” của Hội phụ nữ tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu tác động về chương trình “Phát triển nông thôn” của Hội phụ nữ tỉnh Lào Cai

Ngày đăng: 04/07/2011

Tên dự án:

 

Nghiên cứu tác động về chương trình “Phát triển nông thôn” của Hội phụ nữ tỉnh Lào Cai

 

Khách hàng:

 

Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới (Bread for the World)

 

Hoạt động chính:

 

Nghiên cứu tác động đánh giá:

  • Tác động của các công trình thuộc Chương trình của Hội Liên Hiệp Phụ nữ;
  • Đóng góp của tổ chức Bánh mỳ thế giới đối với các tác động này;
  • Các nhân tổ tích cực và cản trở đối với các tác động này.

 

Nghiên cứu tác động đánh giá đưa ra :

  • Nhận xét về sự phù hợp, tác động, tính bền vững của chương trình;
  • Nhận xét về tác động tương hỗ giữa tổ chức Bánh mỳ thế giới và tổ chức đối tác;
  • Dẫn chứng các hoạt động hồ trợ của tổ chức Bánh mỳ thế giới;
  • Khuyến nghị (bài học kinh nghiệm) đối với tổ chức Bánh mỳ thế giới.

 

Thời gian:

 

3-6/2011

 

Địa điểm thực hiện:

 

Lào Cai

#

tải hồ sơ năng lực