Xây dựng chiến lược phát triển cho 2 trường Trung cấp Y tế ở Lào Cai và Cao Bằng

Trang chủ Xây dựng chiến lược phát triển cho 2 trường Trung cấp Y tế ở Lào Cai và Cao Bằng

Xây dựng chiến lược phát triển cho 2 trường Trung cấp Y tế ở Lào Cai và Cao Bằng

Ngày đăng: 21/02/2010

Tên dự án:

Xây dựng chiến lược phát triển cho 2 trường Trung cấp Y tế ở Lào Cai và Cao Bằng

Khách hàng:

Ủy Ban Y tế Hà Lan (MCNV)

Hoạt động chính:

  • Đầu ra chính của nhiệm vụ tư vấn là 2 bản Chiến lược phát triển được phê duyệt và để triển khai thực hiện;
  • Chuyên gia tư vấn của T&C áp dụng phương pháp tư vấn theo quy trình nghĩa là các tư vấn thiết kế quy trình xây dựng chiến lược, với công cụ và phương pháp khoa học hỗ trợ đơn vị thực hiện quy trình xây dựng chiến lược cho tổ chức của mình. Với phương pháp này, các chiến lược được xây dựng bởi chính các trường học chứ không phải là một tài liệu được xây dựng bởi tư vấn.

Thời gian:

8-12/2008

Địa điểm thực hiện:

Cao Bằng, Lào Cai

#

tải hồ sơ năng lực